USA har ett republikanskt statsskick med presidentialism. Vidare är landet en federation med 50 delstater som har ett visst självbestämmande över sådant som endast berör själva delstaten. Sedan januari 2017 är landets president republikanen Donald Trump, som är den 45:e presidenten i ordningen. Landets första president var George Washington.

Maktdelning

Det politiska systemet i USA är starkt präglat av den maktdelningsprincip som USA:s konstitution från 1789 ger uttryck för. Makten delas på ett mycket tydligt vis upp i en verkställande makt, en lagstiftande makt och en dömande makt.

Till den verkställande makten hör i första hand presidenten och vicepresidenten, men även de olika regeringsdepartementen samt presidentkansliet. Vidare hör fristående myndigheter som CIA och NASA till den verkställande makten.

Den lagstiftande makten består i sin tur av kongressen, vilken är indelad i två kamrar med dels senaten som har 100 ledamöter och dels representanthuset där 435 ledamöter sitter. Kongressen har sitt säte i berömda Kapitolium i den amerikanska huvudstaden. Både senatens och representanthusets ledamöter är folkvalda. I senaten är vicepresidenten ordförande och har till exempel utslagsrösten om en omröstning skulle utfalla med lika röster. Nuvarande vicepresident är Mike Pence. Vidare finns i senaten en majoritetsledare och en minoritetsledare. I representanthuset är det talmannen som styr arbetet. Nuvarande talman är Paul Ryan. Intressant fakta om talmannen är även att denne är nummer två i successionsordningen för USA:s president, endast vicepresidenten har en högre dignitet i ordningen.

Slutligen räknas landets alla federala domstolar samt den högsta domstolen i Washington D.C. till den dömande makten. Högsta domstolen har en vidsträckt normprövningsrätt och kan besluta att lagar som anses strida mot konstitutionen ska ogiltigförklaras och inte tillämpas.

Presidentval

Presidentvalen i USA är mycket uppmärksammade världen över och äger rum vart fjärde år i början av november. En president kan bli omvald maximalt en gång. Presidentvalet är ett slags indirekt val där väljarna väljer elektorer, vilka sedan formellt väljer presidenten. Valet sker enligt ett ”winner-take-all”-system, där vinnaren i en delstat tilldelas samtliga elektorer från den delstaten. Det krävs minst 271 elektorsröster för att vinna presidentvalet.