Efter att EU-kommissionen lagt fram ett lagförslag är det sedan Europaparlamentet och Rådet som behandlar dessa lagförslag och beslutar om de ska kodifieras till lag. Att ett lagförslag ska godkännas av både Europaparlamentet och Rådet gör att det givetvis blir mycket förhandlande mellan dessa institutioner där många olika intressen ska tas hänsyn till.

Vad är Europaparlamentet?

Europaparlamentet utövar den demokratiska kontrollen inom EU-samarbetet och kan liknas vid den svenska riksdagen. I likhet med hur den svenska riksdagen kan avsätta den svenska regeringen, kan Europaparlamentet till exempel genom misstroendeförklaring besluta om att avsätta hela EU-kommissionen. Utöver en stor kontrollmakt har Europaparlamentet även till uppgift att tillsammans med Rådet stifta EU-lagar efter förslag från kommissionen och även besluta om EU:s årliga budget. Vidare har parlamentet till uppgift att besluta om olika internationella avtal och om EU:s utvidgningar med fler medlemsstater.

Totalt består Europaparlamentet av 751 ledamöter. Ledamöterna är folkvalda som representanter sina politiska partier och väljs i direktval i de olika medlemsstaterna. Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år. Det är folkmängden i en medlemsstat som avgör hur många ledamöter som medlemsstaten har att fördela, dock får inget land ha fler än 96 ledamöter och inte heller färre än sex och samtidigt får inte heller det totala antalet ledamöter i parlamentet överstiga 751. I nuläget är det Tyskland som har flest ledamöter med hela 96 stycken, följt av Frankrike med 74 ledamöter. Sverige har 20 ledamöter.

I likhet med den svenska riksdagen leds Europaparlamentets arbete av en talman. Nuvarande talman är den italienska juristen och politikern Antonio Tajani. Efter att Europaparlamentet tagit emot ett lagförslag från kommissionen sker beredning i något av parlamentets 20 ständiga utskott, lagförslagen förhandlas även med Rådet och slutligen sker omröstningar.

Europaparlamentet har sitt säte i Strasbourg, som ligger i östra Frankrike precis intill gränsen mot Tyskland. Ett kompletterande säte finns även i belgiska Bryssel, där främst utskotten håller sina sammanträden.

Vad är Rådet?

Vid sidan om Europaparlamentet är Rådet den andra av de lagstiftande institutionerna inom EU. Ett lagförslag och även EU:s årliga budget måste alltid godkännas av både Europaparlamentet och Rådet.

Rådet är sammansatt med en fackminister för respektive medlemsstat och dessa ministrar företräder sitt land och ska värna medlemsstaten intressen. Sammansättningen med en minister från varje land medför att en av Rådets funktioner även är att verka för att god samordning mellan de olika EU-medlemsstaternas regeringar. Europabyggnaden i Bryssel är Rådets huvudkvarter, man håller alltså till i samma byggnad som Europeiska rådet håller sina toppmöten i. Under månaderna april, juni och oktober sammanträder dock Rådet i Luxemburg.