Lagstiftningsprocessen inom EU brukar ofta anses vara komplicerad där förslagen skickas emellan olika institutioner. Huvudregeln är att EU-kommissionen är den aktör som lägger fram lagförslagen, vilket efter bearbetning görs i så kallade vit- och grönböcker som kan liknas vid förarbeten i svensk rätt. De framlagda lagförslagen är sedan föremål för förhandling i Europaparlamentet och Rådet, som efter förhandlingar slutligen bestämmer om lagförslaget ska kodifieras och bli lag. Under förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Rådet agerar ofta kommissionen som en sorts medlare som försvarar de lagförslag som lagts fram och värnar unionens allmänna intressen. Kommissionen består av dels en ordförande som leder arbetet och dels en kommissionär från varje medlemsstat.

EU-kommissionen har sitt högkvarter i Berlaymontbyggnaden som ligger i de centrala delarna av den belgiska huvudstaden Bryssel. Kommissionen har där sammanträden varje onsdag. I samband med olika politiska kriser och större händelser kan dock extrainsatta sammanträden äga rum.

Vilken roll har EU-kommissionen?

Generellt brukar EU-kommissionen, som fungerar som en sorts regering, tillskrivas följande fyra huvudsakliga roller:

  • Rollen som pådrivare. Denna roll innebär att det är kommissionen som är den institution som ska ta olika initiativ i syfte att stärka och vidareutveckla samarbetet inom unionen. De ska verka för ett starkt EU.
  • Rollen som vakthund. Med detta menas att kommissionen har ett sorts kontrollansvar och det är de som ska övervaka att EU:s regler och olika bestämmelser efterlevs.
  • Rollen som verkställare. Detta innebär att det är kommissionen som ska administrera och helt enkelt se till så att EU:s regler och olika bestämmelser faktiskt verkställs.
  • Rollen som företrädare. En roll som medför att det är kommissionen som ska representera EU i olika internationella sammanhang.

Kommissionens ordförande

Nuvarande ordförande är Jean-Claude Juncker. I denna roll har han som uppgift att leda kommissionens arbete. I det närmaste fungerar han som unionens premiärminister och är således unionens kanske mest inflytelserika politiker. Juncker, som är utbildad jurist och har licens som advokat, var premiärminister i Luxemburg fram till det att han tillträdde kommissionens ordförandepost i november 2014. Han efterträdde då José Manuel Barroso, som hade varit ordförande sedan 2004.

Vid sidan om ordförande Juncker finns även flera vice ordföranden. Frans Timmermans, som också är kommissionär från Nederländerna, är sedan 2014 kommissionens förste vice ordförande.

Kommissionens ledamöter

Liberalen Cecilia Malmström är Sveriges EU-kommissionär sedan februari 2010. Hon efterträdde socialdemokraten Margot Wallström, som var kommissionär mellan 2004 och 2010. Malmström är i sitt arbete inom kommissionen särskilt inriktad på och ansvarig för EU:s handelsfrågor, detta till skillnad från Wallström som hade internationella relationer och kommunikation som sitt huvudsakliga ansvarsområde. Innan Malmström tillträdde posten som kommissionär var hon EU-minister i Fredrik Reinfeldts Alliansregering under åren 2006–2010.

Kommissionärernas uppgift är inte att representera sina länder utan deras arbete ska alltid ha unionens bästa och unionens allmänna intressen som utgångspunkt.