Stäng
Kategorier
list
Stäng
Geografiskt

Finns ingen annanstans i hela världen


En världsnyhet är under uppsegling i Lerum. Det handlar om att bygga bullerskärmar med solfångare längs stambanan i centrala Lerum. Här byggs Noisun på en 400 meter lång sträcka, mellan viadukten i Aspedalen och fram till Takåsen.

Energin från anläggningen kommer att kopplas in på fjärrvärmenäte

Ett spännande byggprojekt som inte finns någon annanstans i hela världen

Noisun handlar om att använda solfångare på ytor längs vägar och järnvägar. Det är ytor som inte används på något annat sätt idag. Här är det fråga om en idé som kom för fyra år sedan. Lerums kommun har tagit sig an idén och jobbat vidare på den.

Projektet handlar om att bygga en 400 meter lång bullerskärm med solfångare längs stambanan i centrala Lerum, mellan viadukten i Aspedalen och fram till Takåsen.

I september 2013 var projektledaren Henrik Bengtsson på en konferens som hette Inter-Noise i Innsbruck i Österrike. Där berättade han om projektet. I facktidskriften Science & technology, som når beslutsfattare inom EU, skriver de om Noisun-projektet.

Det här är ett exempel på en satsning som inrymmer tillämpning både för hållbarhet och buller.

När sker byggstarten?

Kommunen har gjort tester för att se hur mycket bullerskärmarna reducerar ljud från tågen. Nu har lösningar hittats för att sätta ihop dessa bullerskärmar så att de inte läcker ljud.

Konstruktionen, de tekniska undersökningarna och markundersökningar är gjorda. Projekteringen av bullerskärmarna, med solfångare, är nu klar. I höstas söktes bygglov för anläggningen och ett förfrågningsunderlag för upphandling har tagits fram. Sista dag att lämna anbud är den 3 mars 2014.

– Byggstart sker senare i år, om allt går planenligt, säger Henrik Bengtsson.

Solfångaranläggningen kommer att kopplas in på fjärrvärmenätet och dess energi kommer att skickas ut till bostäder och verksamheter i centrala Lerum. Projektet finansieras till viss del med pengar från EU.

En världsnyhet under uppsegling

Noisun är ett spännande byggprojekt som inte finns någon annanstans i hela världen. I anläggningens teknikhus kommer man att kunna visa hur mycket energi som produceras i realtid.

För att man ska kunna ta sig till teknikhuset kommer en gångstig att anläggas. Den utgår från busshållplatsen, en bit ifrån teknikhuset. Där kommer det också att finnas informationstavlor som visar hur anläggningen fungerar och hur människor påverkas av bullerexponering.

– Hushållen i området kommer att bli mindre bullerstörda när väl anläggningen finns på plats, menar Henrik Bengtsson.